Čestné doktoráty Univerzity Pardubice převzali špičkoví vědci v oblasti chemie a dopravy

21.1.

Čestné doktoráty Univerzity Pardubice převzali špičkoví vědci v oblasti chemie a dopravy

Čestné doktoráty Univerzity Pardubice převzali špičkoví vědci v oblasti chemie a dopravy Univerzita Pardubice dnes na slavnostním mimořádném zasedání vědeckých rad ocenila čestnými doktoráty tři osobnosti z oblasti chemie a dopravy. Titul „doctor honoris causa“ převzali Marek Liška z Trenčianské univerzity A. Dubčeka za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti struktury a vlastnosti skel, Günter Löffler z Technické univerzity v Drážďanech za dlouhodobou spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera a Petr Moos z ČVUT Praha za dlouhodobý přínos v oblasti dopravy a za zásluhy při vzniku a rozvoji Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. „Vážíme si všech oceněných nejen jako jedinečných osobností a skvělých expertů ve svém oboru. Zároveň si ceníme jejich ochoty předávat své znalosti i zkušenosti, které pomohou vychovat další generaci odborníků a vybudovat kvalitní zázemí na fakultách naší univerzity,“ řekl profesor Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice, která doposud udělila tento titul 19 osobnostem.  Dnešní akce se zúčastnily dvě desítky představitelů českých vysokých škol - 7 rektorů, 7 prorektorů a 5 děkanů fakult oborově blízkých novým čestným doktorům. Při slavnostním akademickém obřadu, který byl zároveň mimořádným zasedáním Vědecké rady Univerzity Pardubice a vědeckých rad Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty chemickotechnologické UPa, udělil rektor Univerzity Pardubice také Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice. Za mimořádný podíl na rozvoji univerzity je získali prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. z Fakulty elektrotechniky a informatiky, prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. z Dopravní fakulty Jana Pernera a Mgr. Jiří Kaše z Fakulty restaurování.  Vědci, kteří pomohli UPa Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. z Trenčianské univerzity A. Dubčeka a slovenského Centra kompetence skla Vitrum Laugaricio se zabývá fyzikální chemií, chemickou fyzikou a je expertem v oblasti struktury a vlastností skel a sklotvorných tavenin. Je autorem 230 původních prací v renomovaných odborných časopisech, 7 monografií, 307 konferenčních příspěvků na zahraničních i domácích konferencích, a také autorem 2 patentů. Jeho vědeckou práci dokládá 429 citací. „Profesor Liška významně spolupracuje s naší fakultou v oblasti vědecko-výzkumné i v oblasti pedagogické. Je pravidelným členem komisí pro obhajoby diplomových, doktorských a habilitačních prací a zúčastňuje se i práce na jmenovacích řízeních pro udělování hodnosti profesora. V oblasti vědecko-výzkumné spolupracuje především s katedrou fyzikální chemie,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice profesor Petr Kalenda.  Nejvýznamnější odborné práce prof. Dr.-Ing. Güntera Löfflera jsou spojeny s problematikou jízdních vlastností kolejových vozidel, zejména bezpečnosti proti vykolejení, které měly a mají výrazný dopad pro praxi. „Spolupráce s naší fakultou trvá více jak 20 let. Profesor Löffler byl poradcem při návrhu a stavbě našeho unikátního testovacího zařízení železničních kol, při návrhu a realizaci projektu Výukového a výzkumného centra v dopravě i při koncipování laboratoře dynamického zkušebního 
stavu, která nemá v Evropě, pokud jde o univerzitní prostředí, obdobu,“ uvedl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka. Bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT, později prorektor i ministr dopravy prof. Ing. Petr Moos, CSc, dnes předseda dozorčí rady Českých drah, je expertem v problematice dopravních informačních systémů a technologií, telekomunikací a citlivosti systémů. Je autorem 11 patentů a autorských osvědčení, 12 vysokoškolských skript, projektů elektronických měřících zařízení i uživatelských programů z oblasti modelování a simulace procesů. Podílel se na vytvoření první Dopravní politiky ČR. „Profesor Moos se jako dlouholetý člen Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera podílel na tvorbě strategických dokumentů fakulty a na rozvoji doktorských studijních oborů. Je pravidelným členem komisí pro státní doktorské zkoušky, komisí pro obhajoby doktorských prací, komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pravidelně posuzuje v roli oponenta disertační a habilitační práce,“ uvedl docent Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 
Martina Macková  vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice 

Další zprávy z kategorie "Společnost"

15.11.

Žáci zahradnické a technické školy se ve světě neztratí

Vedení školy domluvilo spolupráci s partnerskými školami ve Francii, v regionu Center.

Společnost celý článek
9.3.

Březnový sníh překvapil řidiče v celém kraji

Hasiči nechali na místo povolat pracovníky správy a údržby silnic, aby namrzlou vozovku posypali.

Společnost celý článek
4.5.

Horská služba získá od kraje 500 tisíc korun na zlepšení technického vybavení

Poslední velkou investicí kraje byla dotace na stavbu nové stanice v Čenkovicích v hodnotě 500 tisíc korun a nákup terénní čtyřkolky o stejné hodnotě.

Společnost celý článek
16.1.

Africká zima Tomáše Šebka: zpověď lékaře bez hranic

Tomáš Šebek ve své třetí knize formou deníkových zápisků zaznamenává zážitky z dvouměsíční mise v Jižním Súdánu a přibližuje tak každodenní život, množství překvapivých momentů, kontakt s pacienty nebo lékařské zákroky bez potřebného vybavení.

Společnost celý článek
16.3.

TANEČNÍK Lenky Lagronové na Malé scéně Východočeského divadla

Tentokrát jsme se rozhodli dát možnost členovi našeho hereckého souboru Radku Žákovi.

Společnost celý článek
17.4.

Lidový dům v Brněnci bude patřit divadelníkům

Odborná porota, ve složení prof. František Laurin, divadelní režisér, scénograf Mgr. Petr Kolínský a Ivan Loněk, vybere nejúspěšnější divadelní soubor, který bude reprezentovat Pardubický kraj na přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting