Nejlepší spolupráce roku 2017 patří Centru materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM

1.6.

Nejlepší spolupráce roku 2017 patří Centru materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM

V úterý 30. května večer byly v Praze vyhlášeny výsledky letos již 6. ročníku soutěže o nejlepší realizovaný projekt z oblasti výzkumu, vývoje a inovací vycházející z úspěšné spolupráce mezi výzkumnou vysokoškolskou institucí a aplikační sférou. 
Ocenění Nejlepší spolupráce roku 2017 získal tandem týmu Dr.-Ing. Jana Macáka z Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNAT) Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM, s.r.o. 
Vyhlášení výsledků letošní soutěže o Nejlepší spolupráci roku proběhlo v úterý 30. května 2017 v 18:30 hodin v Erste Premier Centre (Rytířská 29) v Praze. Slavnostní večer doplnila panelová diskuse na téma komercionalizace vědy.
Speciálně sestavená odborná porota vyhodnotila letos jako nejúspěšnější projekty z oblasti nanotechnologií, veterinární medicíny a zemědělské výroby. „Jsem rád, že oceněné projekty patří ke kategorii, která představuje špičkový výzkum a přitom přináší skutečně praktická a užitečná řešení našich aktuálních problémů,“ řekl k letošnímu ročníku soutěže Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR, která soutěž pořádá společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI a Americkou obchodní komorou v ČR AmCham.
Několikaletá spolupráce týmů z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM, která byla oceněna letos 1. cenou, vyústila vývojem unikátního sorpčního materiál na bázi vláken oxidu křemičitého, který svým povrchem a sorpčními vlastnostmi výrazně převyšuje jak standardní nanovlákenné materiály, tak i dnes běžně používané sorbenty. Nový technologický postup pro průmyslovou výrobu pokročilých nanostrukturních křemičitých vláken se pak stal základem společného patentu Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM č. 306370 uděleného 9. 11. 2016 Úřadem průmyslového vlastnictví. 
„Byl vyvinut sorbent, který má mimořádné užitné vlastnosti. Vlákna vyrobená novou technologií mají velkou chemickou a tepelnou odolnost, obrovský měrný povrch a vykazují mesoporézní charakter, což z nich činí excelentní sorbenty,“ vysvětluje výhody nově vzniklých vláken Dr.-Ing. Jan Macák.
„Nový patent pomůže společnosti PARDAM v reálné výrobní praxi vyrábět takové množství materiálu, které pokryje jejich rostoucí potřeby směrem k zákazníkům. Zároveň byl výrobní postup optimalizován do takové podoby, že vyrobená vlákna mají reprodukovatelné parametry a vlastnosti, nezávisle na tom, jestli se vyrobí 1 kilogram nebo 1 tuna,“ popisuje novinku Dr.-Ing. Jan Macák, který spolu se svým týmem a týmem ze společnosti PARDAM s.r.o. stál za novým technologickým postupem výroby nových křemičitých vláken a který přibližuje dále jejich podstatu a využití:
„Úkolem tohoto vlákenného materiálu je pokrýt poptávku po sorpčních materiálech s vysokým měrným povrchem, přičemž oproti standardním sorbentům na trhu se vlákenný sorbent vyznačuje nejen vyšší sorpční schopností, tj. pohltí více vody, ale také snadnou a energeticky méně náročnou regenerací. Všechny tyto parametry z něj dělají materiál s vysokou přidanou hodnotou. V praxi to znamená to, že např. v prostředích, kde je nutné zbavovat vzduch vlhkosti, jako jsou archivy, muzea, speciální výrobní prostory pro elektroniku a další místa, nebude nutné měnit sorbenty tak často. Navíc je možné tyto sorbenty po relativně snadné regeneraci opakovaně využít. Tím přinášejí úspory ve výrazně nižších nákladech finančních i energetických.“
Nový sorpční materiál má velkou naději pro uplatnění v různých katalytických aplikacích, jako nosič částic drahých kovů, jako vysoce odolný bateriový separátor, či speciální chemicky a tepelně odolný filtrační materiál v mnoha odvětvích jako je elektronika, potravinářství, chemický průmysl. Nyní je vyráběn v průmyslovém měřítku v moderních výrobních prostorách společnosti PARDAM s.r.o. v Roudnici nad Labem technologií odstředivého zvlákňování, přičemž výrobní postup je předmětem uděleného patentu.
Spolupráce na vývoji nového materiálu trvala tři roky. Probíhala formou pravidelných výrobních testů, a to v prostorách společnosti PARDAM s.r.o., které se postupně rozšiřovaly z laboratorní, přes poloprovozní až do provozní podoby. Zároveň probíhala nezbytná charakterizace, která byla realizována v centru CEMNAT v Pardubicích. 
Centrum materiálů a nanotechnologií CEMNAT Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice realizuje vědecko-výzkumnou činnost v materiálových vědách se zaměřením na oblast fotoniky, elektroniky, fotovoltaiky či katalýzy. Na základě know-how jeho pracovníků a vlastního moderního vybavení nabízí synergické příležitosti pro externí uživatele, výzkumné organizace a průmyslovou sféru, a v neposlední řadě pro početnou skupinu výzkumných pracovníků a studentů Fakulty chemicko-technologické a dalších materiálově orientovaných pracovišť. 
Dr.-Ing. Jan Macák je vedoucí vědecký pracovník Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Patří k nejcitovanějším žijícím českým chemikům, je autorem a spoluautorem více než 90 prací, z nichž většina je zaměřena na samoorganizované nanotrubice oxidů kovů, např. oxidu titaničitého. V roce 2008 obhájil doktorát v materiálových vědách na FAU Erlangen v Bavorsku. Poté pracoval několik let v nanotechnologickém průmyslu. V roce 2014 jako jediný vědec z České republiky získal finanční podporu Evropské výzkumné rady (ERC) v programu HORIZONT 2020 umožňující rozvoj společensky nejžádanějších disciplín, když uspěl v oblasti fyzikálních a materiálových věd se svým projektem CHROMTISOL. Jeho multidisciplinární projekt přináší nový koncept solárních článků, který kombinuje právě nanotrubice oxidu titaničitého s vhodnými anorganickými a organickými chromofory, přičemž toto spojení má vést k účinné konverzi solární energie na energii elektrickou. Za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění za svoji vědecko-výzkumnou práci získal v roce 2015 prestižní Cenu Neuron pro vědce do čtyřiceti let v oblasti chemie. Tým Dr.-Ing. Jana Macáka má za sebou řadu mezinárodních spoluprací, projektů, publikačních a patentových výstupů.
PARDAM s.r.o. je česká společnost, která se zabývá vývojem nanovlákenných materiálů a jejich následnou výrobou a funkcionalizací pro potřeby konkrétních produktů a aplikací. Zaměřuje se na vývoj a výrobu nanovlákenných materiálů od roku 2009 a má bohaté zkušenosti s technologií odstředivého zvlákňování schopnou kontinuální výroby nanovlákenných materiálů. V průmyslovém měřítku společnost využívá technologii odstředivého zvlákňování z polymerních roztoků a tavenin. Vlastní tři různé typy zvlákňovacích technologií, které sama odladila do funkčních zařízení schopných pracovat s různými druhy polymerů, což umožňuje nabízet širokou škálu produktů. Společnost je držitelem několika patentů a patentových přihlášek. V současné době úspěšně komercializuje řadu produktů na bázi nanovláken, a to buď ve spolupráci s partnery, nebo přímo. Hlavní přidanou hodnotou společnosti je transfer laboratorních výsledků výzkumu do průmyslové praxe a konkrétních finálních produktů. Společnost PARDAM je součástí klastru NANOPROGRESS a Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Byla již mnohokráte oceněna, naposledy např. na veletrhu TechConnect World 2017 ve Washingtonu v květnu t.r. (15. 5. 2017) cenou Tech Connect Innovation Award.
Členem klastu NANOPROGRESS se nedávno stala i Univerzita Pardubice, právě prostřednictvím svého Centra materiálů a nanotechnologií.
Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2017 organizují Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, spoluorganizátorem je Technologická agentura ČR. Záštitu nad 6. ročníkem převzali místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr průmyslu a obchodu ČR. Partnery projektu jsou Česká spořitelna a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Akci dále podpořili Jihomoravské inovační centrum, webový portál o vědě a výzkumu, Vědavyzkum.cz, Svaz průmyslu a obchodu ČR a Zátiší Group.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.2.

Oddělený sběr bioodpadu v letošním roce

„Jedná se o nadstandardní službu pro občany, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. V roce 2014 budou proto všichni účastníci projektu přispívat částkou 300,- Kč na nádobu a rok, zbývající část nákladů hradí pardubický magistrát, důvodem je význam této činnosti vůči životnímu prostředí. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu na rok 2014 je splatný do konce dubna.

Společnost celý článek
6.2.

Primář Bureš: Zájem mladých lékařů a sester o multioborovou spolupráci při léčbě ran stoupá

„Tato medicínská oblast jednoznačně vyžaduje spolupráci odborníků z mnoha oborů. Nelze si myslet, že všechno zvládnu sám, občas je potřeba pomoci či konzultace jiného specialisty. Je velice pozitivní, že nutnost multioborové spolupráce už lékaři i sestry začínají chápat,“ pronesl Ivo Bureš, předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Společnost celý článek
25.9.

Zastupitelstvo města Pardubic na svém čtvrtečním jednání neschválilo realizaci investiční akce „Revitalizace letního stadionu“. Pro přijetí návrhu bylo potřeba 20 hlasů, pro rekonstrukci stadionu přitom hlasovalo 18 zastupitelů, 4 se zdrželi, 1 byl proti

Podle projektu komplexní přístup k revitalizaci celého území zajistí, že v centru města bude moderní sportovní areál, který bude mít odpovídající zázemí, infrastrukturu a navíc vše bude sladěno s okolím. Dohromady se zájmy soukromých investorů, kteří do tohoto území chtějí vstoupit, má šanci v Pardubicích vzniknout území, které bude funkční a které se bude líbit.

Společnost celý článek
13.3.

Mezi nejlepšími sportovci a trenéry byl i krajský radní

Radní René Živný z pódia kulturního domu v Holicích skoro nesestoupil. Buď předával ceny sám, nebo je přijímal. „Velmi mě potěšilo, že jsem byl vybrán mezi nelepší trenéry, určitě k tomu přispěla naše účast na olympiádě.

Společnost celý článek
6.1.

Kraj bude pro chráněné bydlení hledat vstřícnější prostředí

Každý klient zde měl mít individuální rehabilitační plán, včetně postupu předcházení krizovým situacím. Proto také nabídl případné nezávislé konzultace o stavu jednotlivých klientů s regionálním odborníkem Petrem Hejzlarem i součinnost Psychiatrické společnosti při komunikaci s místním společenstvím.

Společnost celý článek
31.8.

Od září se zvýší letový provoz na pardubickém vojenském letišti.

Cvičné lety vojenských vrtulníků začnou od 7. září. Nad hlavami lidí se budou stroje objevovat pouze ve všední dny, a to od 9. hodiny ranní.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting