Poslední možnost přihlásit se k bakalářskému studiu

15.3.

Poslední možnost přihlásit se k bakalářskému studiu

Poslední možnost přihlásit se k bakalářskému studiu

Do čtvrtka 15. března mají všichni zájemci možnost podat přihlášku ke studiu do osmi bakalářských oborů DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE. Do osmi studijních oborů bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje plánuje fakulta přijmout 675 uchazečů. Vloni byl na Dopravní fakultě Jana Pernera největší zájem o tři bakalářské obory: 1. Dopravní management, marketing a logistika 2. Technologie a řízení dopravy 3. Dopravní prostředky. Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem v 67 studijních programech se 127 obory. Vloni přišlo na univerzitu doposud nejvíce přihlášek – téměř 13 tisíc (12 932). Do 55 oborů bakalářského studia (v 27 studijních programech) bude všech 7 fakult přijímat celkem necelé 4 tisíce uchazečů / středoškoláků, kteří budou mít v rámci studia možnost strávit jeden nebo dva semestry na některé ze 160 partnerských vysokých škol v zahraničí, nebo využívat moderní vybavení, zázemí a služby uceleného univerzitního kampusu v Pardubicích. Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky přijímají přihlášky do bakalářského studia ještě do konce března. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, přijímá přihlášky do svých uměleckých oborů do 18. května. Do navazujících magisterských a doktorských programů přijímají fakulty univerzity přihlášky ještě v dalších měsících. Na Univerzitě Pardubice studuje v letošním akademickém roce 2011/2012 téměř 11 tisíc vysokoškoláků. Vzhledem ke stabilizaci studijní nabídky a počtu studijních programů / oborů a vzhledem k demografickému vývoji v ČR univerzita nečeká ani neplánuje nárůst počtu studujících vysokoškoláků, který by se mohl v následujícím akademickém roce pohybovat kolem 10 tisíc. PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ je jednou z významných priorit univerzity i jejích fakult. Studenti Univerzity Pardubice a jejích sedmi fakult získávají ocenění a jednorázová stipendia za svoji práci a studium jednak v rámci vnějších soutěží a hodnocení, jednak v rámci hodnocení výsledků jejich studia a činnosti na univerzitě a jednotlivých fakultách. Fakulty univerzity podporují i nadané středoškolské studenty/žáky – v rámci různých oborově zaměřených soutěžích a festivalech (Festival vědy a techniky pro žáky škol Pardubického kraje, Hledáme mladého chemika atd.), v rámci celostátních kol chemické či fyzikální olympiády, kdy tito nadaní žáci/vítězové mají možnost získat formou Ceny děkana mimořádné jednorázové stipendium, pokud pokračují ve studiu na dané fakultě Univerzity Pardubice. V souvislosti s přijímacím řízením pro následující akademický rok 2012/2013 a NA PODPORU NADANÝCH STUDENTŮ A UCHAZEČŮ O STUDIUM připravila Univerzita Pardubice další mimořádná stipendia: 200 nejlepších uchazečů o bakalářské studium získá MIMOŘÁDNÉ JEDNORÁZOVÉ STIPENDIUM 5 000,- Kč: ocenění studenti budou vybráni podle splněných podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty, na jejíž bakalářský studijní program/obor se uchazeč hlásí; podmínky se vztahují na uchazeče o bakalářské studium v rámci všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013; vyhodnocení a pořadí oceněných studentů bude stanoveno po ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2012; stipendium bude vyplaceno jednorázově studentovi 1. ročníku bakalářského studijního programu, který zahájí své první studium na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa. Každoročně vydává univerzita na podporu studia vysokoškolákům a nadaným studentům STIPENDIA v celkové výši přesahující 70 mil. Kč. Univerzita Pardubice vyplácí stipendia a finanční pomoc studentům podle vlastního stipendijního řádu. Studenti mohou získat stipendia pravidelná, jako je například: - stipendium prospěchové (dle dosažených studijních výsledků 2 400 Kč nebo 800 Kč), - ubytovací jako příspěvek na ubytování ať již na kolejích, v soukromí či jinde (aktuálně 450 Kč), - nebo sociální – na podporu tíživé sociální situace studenta (1 620 Kč), - stipendia studentům doktorských studijních programů. Existuje také celá řada jednorázových mimořádných stipendií, a to: - na podporu stáží na přípravu diplomové nebo disertační práce, - za vynikající výsledky výzkumné či tvůrčí činnosti - za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém, - jako ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity a další. Studenti Univerzity Pardubice mají možnost získat také zahraniční stipendium, které je určeno na podporu studentských mobilit - ke studiu či vykonávání praxe v zahraničí. V některých případech Univerzita Pardubice rovněž podporuje zahraniční studenty při studiu na UPa. Nárok na stipendium vzniká v okamžiku splnění určitých, přesně daných podmínek pro udělení stipendia. webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studium studijní oddělení jednotlivých fakult – přes tel. ústřednu 466 036 111 – je možné volat též zdarma přes www.zlatestranky.cz a profil Univerzity Pardubice

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.4.

Na zemědělskou premiéru do Chvaletic se chystají žáci deseti základních škol – i ze středních Čech

„Zatímco v minulém roce se uskutečnila pouze jediná akce ve střední zemědělské škole v Chrudimi, v tomto ročníku TECHNOhrátek nás čekají hned tři podobné prezentace. Rozšíření vychází z požadavku odborníků, které vzešly z loňského diskusního setkání na téma zemědělského školství v Pardubickém kraji. Kromě Chrudimi a Chvaletic představíme žákům ještě Odborné učiliště Chroustovice,“ vysvětluje Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Společnost celý článek
27.7.

Při požáru byla zraněna žena a malé dítě

Hasiči se pokusili speciálním nářadím otevřít vstupní dveře do bytu, ale ty byly zamčené.

Společnost celý článek
8.3.

Oční chirurgové Pardubické nemocnice získali špičkový operační mikroskop

Nákup nového vybavení se uskutečnil v rámci programu Ministerstva zdravotnictví České republiky nazvaného „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“. Investice do modernizace operačních sálů byla ve výši více než pět milionů korun.

Společnost celý článek
18.8.

Bratříčku, zavírej vrátka

Tato výstava mapuje nejen rok 1968, ale současně i dvacet let sovětské okupace.

Společnost celý článek
3.12.

Zemědělci by uvítali garantované kvóty mléka

Pokud výkupní cena přesáhne osm korun, stát nebude nic doplácet. V opačném případě dotace pokryje případnou ztrátu.

Společnost celý článek
12.1.

Komuniké z 29. Řádného jednání Rady města Pardubice

Rada města schválila poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality na rok 2012.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting