Univerzita Pardubice je ve výzkumu na 6. místě

26.5.

Univerzita Pardubice je ve výzkumu na 6. místě

Univerzita Pardubice je ve výzkumu na 6. místě

Univerzita Pardubice se co do počtu se svými 9.700 studenty řadí na 15. místo mezi českými vysokými školami, ve vědě a výzkumu je však již na 6. místě. Součástí práce akademického pracovníka na vysoké škole je nejen vzdělávat vysokoškoláky a vést je k jejich budoucím profesím, ale také pracovat vědecky, podílet se na výzkumné a vývojové práci. Pracoviště Univerzity Pardubice se věnují rozsáhlým vědecko-výzkumným aktivitám v základním i aplikovaném výzkumu ve vazbě na potřeby praxe, a to v široké škále vědních oborů. Jedním z měřitelných výsledků vědecké a výzkumné práce akademických pracovníků univerzity jsou publikace v impaktovaných zahraničních i domácích odborných časopisech. Univerzita Pardubice zaujímá dlouhodobě 6. místo mezi českými vysokými školami, které jsou na základě ohlasů publikací autorů uvedeny v renomované databázi Essential Science Indicators ISI Web of Science (1998-2008). „Univerzita chce rozhodně patřit mezi takzvané výzkumné univerzity,“ říká prorektor pro vědu a tvůrčí činnost profesor Miroslav Ludwig. „Ve vědeckovýzkumné činnosti a při hodnocení jejích výsledků podle nové vládní metodiky se Univerzita Pardubice řadí podle vědeckého výkonu na akademického pracovníka na 6. místo mezi českými veřejnými vysokými školami. Hned za Univerzitu Karlovu, České vysoké učení technické v Praze, Masarykovu univerzitu, Vysoké učení technické v Brně a VŠCHT v Praze. Jedině kvalitní vědou a náročnou výchovou absolventů uplatnitelných v široké škále profesí můžeme uspět v Evropě a Evropa konkurovat světu. Také tím, že se budeme snažit v Pardubicích vytvořit moderní a perspektivní tvůrčí prostředí pro špičkové obory, stavět na kvalitní šedesátileté tradici a zároveň intenzivně spolupracovat se současným světem,“ dodává profesor Ludwig. Podle nedávno zveřejněné vládní metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008, která sumarizuje výsledky výzkumných institucí v České republice za roky 2003 – 2007, získala Univerzita Pardubice za 1 006 uznaných výsledků 21 670 bodů. Největší množství získaných bodů získala za publikace v odborných, světově uznávaných, tzv. impaktovaných časopisech (15 485), za odborné knihy (2 632), za publikace v českých recenzovaných periodikách (1 078) a za publikace uvedené v databázích SCOPUS a ERIH (1 033). Tradičně dominantní postavení ve vědecko-výzkumném výkonu Univerzity Pardubice a podíl na získaných bodech má nejstarší, příští rok již šedesátiletá, Fakulta chemicko-technologická. Dobrého výsledku dosáhla též Fakulta ekonomicko-správní a třetí místo zaujímá Fakulta filozofická, jejímž výstupem jsou zejména odborné knihy. „Fakulta chemicko-technologická si vede mimořádně dobře i při srovnání s ústavy Akademie věd ČR, mezi nimiž zaujímá 5. místo (z patnácti),“ dodává proděkan pro vědu fakulty profesor Petr Mikulášek a doplňuje: „Když porovnáme naši fakultu s patnáctkou přírodovědných a chemických fakult českých vysokých škol, dostáváme se dokonce na 4. místo, které si držíme i při přepočtu výkonu na počet akademických pracovníků. Další rozvoj vědecko-výzkumné i vzdělávací činnosti Fakulty chemicko-technologické bude směřován nejen do prohlubování vybraných tradičních disciplín, ale hlavně do hraničních oblastí chemie, fyziky, biologie a medicíny,“ podotýká proděkan Mikulášek. „Nový areál fakulty v univerzitním kampusu, kam se převážná většina pracovišť fakulty nyní stěhuje, k tomu vytváří ty nejlepší podmínky, kterými budeme moci konkurovat světu,“ uzavírá Mikulášek. V České republice je v současné době 26 veřejných vysokých škol, 2 státní a 43 soukromých vysokých škol.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

20.10.

V Pardubicích se koná 43. ročník Texchem

Pozornost bude rovněž věnována sousedním regionům Polska a Saska.

Společnost celý článek
1.7.

Pardubickým útulkem projdou ročně stovky psů

Útulek prošel v roce 2003 rekonstrukcí, takže vyhovuje standardům Evropské unie.

Společnost celý článek
15.10.

Dny medu navštívilo více než 5 tisíc návštěvníků

„Pardubický kraj věnuje rozšíření včelařské základny zvýšenou pozornost. Příští rok bude rozděleno mezi čtyři desítky začínajících včelařů 480 tisíc korun,“ sdělil radní Kroutil. „Uvědomujeme si zároveň, že pokračovatele potřebují nejen včelaři, ale celé české zemědělství,“ dodal Kroutil.

Společnost celý článek
18.6.

Na výstavu o Pernštejnech zamiřte na zámek do Pardubic

Pardubická výstava se chystá vyzdvihnout význam Pernštejnů zejména pro Pardubice.

Společnost celý článek
5.6.

V Bruselu o PPP projektech

Pardubický kraj ve spolupráci s dalšími kraji a regionálními zastoupeními pořádá v Bruselu ve středu 6. června 2007 seminář.

Společnost celý článek
15.11.

Příprava Vánoc je v plném proudu

Zaměstnanci instalují slavnostní osvětlení na devět stromů z nichž dva jsou řezané.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting