Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 25 let

7.9.

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 25 let

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 25 let
V letošním roce je tomu pětadvacet let, kdy byla založena Dopravní fakulta Jana Pernera. Toto významné výročí si také zaslouží ohlédnutí nejen za historií, ale i dalším rozvojem fakulty. Dopravní fakulta, dnes jedna ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy a dále rozvíjí svoji vzdělávací a výzkumnou činnost v ryze technických i technologicko-manažerských oborech. Za čtvrt století vzešlo z fakulty mnoho odborníků, kteří mají na poli dopravy nezastupitelné místo.
V roce 1992 došlo k rozpadu Československa a bylo zřejmé, že skončí úloha Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině (VŠDS), která byla jedinou celostátní československou vysokou školou, zajišťující vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.
Již v polovině roku 1991 profesoři Fakulty strojní a elektrotechnické VŠDS v Žilině Lánský a Čáp (děkan fakulty) zahájili první jednání. „Bylo nutné překonat nepřipravenost české strany pro realizaci vysokoškolského vzdělávání v ČR. Proto proběhla řada setkání na úrovni ministerstev a relevantních fakult v ČR. Lze konstatovat, že jednání byla přátelská a chápající,“ vzpomíná na schůzky první děkan dopravní fakulty prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Uvažovalo se také o Vysoké škole báňské v Ostravě, ČVUT v Praze, VŠE v Praze nebo Západočeské univerzitě v Plzni. Jednou z variant bylo též umístění sídla nové dopravní vysoké školy v České Třebové, (nakonec zde vzniklo dislokované pracoviště, kde probíhala výuka) jako významného železničního uzlu a základny železničního strojírenství a opravárenství.
První jednání o dopravní fakultě
V září roku 1992 se na Ministerstvu školství ČR uskutečnilo neformální, avšak z dnešního pohledu klíčové, setkání „zájemců“ českých vysokých škol o vysoké škole dopravní. Setkání se účastnili rektoři a protektoři osmi vysokých škol.
Nejjasněji a zcela pozitivně vyjádřil zájem o pedagogy a studenty ze Žiliny zástupce tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠCHT), prorektor doc. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. Ještě koncem září 1992 odeslal primátor města Pardubic, MUDr. Zdeněk Stránský a rektor VŠCHT Pardubice, prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., ministru školství prof. PhDr. Petru Piťhovi dopis se žádostí o souhlas s vytvořením dopravní fakulty s tím, že technické i organizační podmínky pro realizaci jsou zajištěny, včetně bytů pro vedoucí pedagogy, kteří přijdou ze Žiliny.
Dne 1. října 1992 byla v rámci Fakulty územní správy VŠCHT založena Katedra dopravy, jejímž vedoucím byl jmenován prof. Lánský. Katedra měla za úkol připravovat založení nové dopravní fakulty. V průběhu příprav byla přijata zásada, aby fakulta nabízela mimo prezenční studium, také dálkovou formu studia (v té době to umožňovalo pouze nepatrné množství vysokých škol). Také začal probíhat akreditační projekt a první personální zabezpečení.
Počátky výuky v Pardubicích
Fakulta byla zřízena dne 1. dubna 1993 na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, přejmenované v roce 1994 na Univerzitu Pardubice. Už na počátku vzniku byla fakulta koncipována jako víceoborová se zaměřením na technologické, technické a ekonomické obory. Za svou pětadvacetiletou historii fakulta vychovala řadu dopravních inženýrů, kteří patří k respektovaným odborníkům na dopravním trhu, a úspěšně tak navázala na tradici Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.
Na základě kladného rozhodnutí Akreditační komise vlády České republiky ze dne 5. května 1993 byla fakulta oprávněna poskytovat bakalářské a inženýrské studium. Byla zřízena katedra dopravních prostředků a infrastruktury a katedra marketingu a technologie dopravy. Prvním proděkanem byl doc. Mojžíš. „Fakulta v krátkém čase postupně získala všechny atributy univerzitního pracoviště, tj. doktorské studium, habilitační právo a právo profesorského řízení. Dopravní fakulta realizovala svoji pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a expertní činnost v příznivém prostředí Univerzity Pardubice, která vytvořila všechny potřebné předpoklady pro činnost a další rozvoj fakulty,“ říká prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. z katedry technologie a řízení dopravy.
Důležitým milníkem založení DFJP byl však příchod studentů VŠDS Žilina – Miloš Procházka měl zájem přestoupit na Dopravní fakultu Jana Pernera a navrhl, aby se zahájení výuky uskutečnilo už od akademického roku 1993/94. Byl připraven projekt „Zabezpečení výuky pro studenty přestupující z VŠDS“.   
V průběhu první poloviny roku 1993 pak bylo evidováno 161 přihlášek do 1. ročníku studia na DFJP. Slavnostní zahájení prvního akademického roku (1993/94) na dopravní fakultě, jako nové fakulty VŠCHT, proběhlo dne 2. října 1993. V roce zahájení činnosti fakulty vyučovalo cca 20 učitelů. Postupně se fakulta rozrůstala až k číslu 2 150 studentů a přibližně devadesáti akademickým pracovníkům.
Významná podpora výzkumu
Fakulta má víceoborový charakter, tj. technický, technologický a ekonomicko-manažerský. Na DFJP bylo v letech 2011 – 2013 vybudováno vysoce specializované pracoviště podporující vědeckou a výukovou činnost – Výukové a výzkumné centrum v dopravě. Další laboratoří je Dopravní sál fakulty, který je určený pro plánovanou výuku předmětů zaměřených na technologie a řízení železniční dopravy. Studenti se tu seznamují s obsluhou různých typů zabezpečovacích zařízení a osvojují si základní návyky při řízení železniční dopravy.
V roce 2017 získala dopravní fakulta od Úřadu pro civilní letectví Osvědčení schválené organizace pro výcvik a Osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby a zintenzivnila tak snahu o rozvoj letecké dopravy jako perspektivního směru dalšího rozvoje fakulty.
Uplatnění absolventů je velké
O technologicko-manažerské obory se těší velkému zájmu studentů a absolventi těchto oborů mají velmi dobrou uplatnitelnost v praxi. Fakulta se dlouhodobě umisťuje do desátého místa v hodnocení fakult právě z hlediska uplatnitelnosti absolventů. Ve studiu se klade důraz na univerzálnost s potřebnou mírou specializace s cílem zabezpečit maximální uplatnění absolventů v tržním hospodářství.
Pražské pracoviště DFJP je zaměřeno především na výuku kombinovaného studia.  V kombinované formě studia zde studuje více než 400 studentů a výuka probíhá ve čtrnáctidenním intervalu. Pracoviště disponuje pěti učebnami a každá učebna je vybavena projekční a prezentační technikou.
Za svoji pětadvacetiletou historii vychovala fakulta dopravní inženýry nové generace, kteří mají nezastupitelnou roli na dopravním trhu. Můžeme tak hovořit o tom, že dopravní fakulta má ve vysokoškolském vzdělávacím procesu nezpochybnitelné místo a vše směřuje k další úspěšné existenci.
Vědecká konference, křest lokomotivy a slavnostní obřad
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice chystá k výročí několik akcí. Ve dnech 6. – 7. září se koná VII. mezinárodní vědecká konference a Dopravní konference věnovaná oslavě 25. výročí fakulty s podtitulem Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě. Součástí konference bude ve čtvrtek 6. září od 8.30 hodin křest lokomotivy Dopravní fakulty Jana Pernera a Českých drah v železniční stanici Pardubice hl. n. Lokomotivu pokřtí rektor univerzity profesor Jiří Málek za účasti dalších významných hostů, např. představitelů ČD, děkanů ze zahraničních vysokých škol, primátora města Pardubic nebo hejtmana Pardubického kraje.
U příležitosti oslav 25 let od založení DFJP se dne 6. září 2018 v Aule Arnošta z Pardubic uskuteční slavnostní večer, jehož součástí bude akademický obřad a společenské setkání. V rámci slavnostního akademického obřadu bude děkan fakulty, doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., udělovat pamětní medaile zakladatelům fakulty, dlouholetým významným akademickým pracovníkům DFJP a externím spolupracovníkům.
Zdroj: upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.1.

Gymnázium v Litomyšli dostane nového ředitele

Rada Pardubického kraje vypíše v nejbližší době konkurz na ředitele Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli.

Vzdělání celý článek
3.4.

Fakulta chemicko-technologická UP vítá nového děkana

V úterý 3. dubna stane v čele Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice nový děkan prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.

Vzdělání celý článek
9.4.

Tři fakulty Univerzity Pardubice se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách.

Kromě přeměny původních laboratoří těžké dopravní techniky na posluchárny a laboratoře dojde k vybudování vnitřního atria a modernizaci stávajícího zařízení rychlého občerstvení, čímž vznikne kvalitní klidová a odpočinková zóna.

Vzdělání celý článek
2.7.

Letošní úspěšní absolventi Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice dostávají vysokoškolské diplomy

V pátek 3. července (v 9:00 a v 11:30 hodin) pokračují akademické obřady Fakulty ekonomicko-správní slavnostními promocemi. V univerzitní aule obdrží vysokoškolské diplomy 106 inženýrů navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny:

Vzdělání celý článek
10.4.

Kandidát na prvního děkana je znám

Akademický senát zvolil na funkci děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.,

Vzdělání celý článek
14.11.

Univerzita Pardubice při příležitosti listopadových oslav ocení nejlepší sportovce uplynulého akademického roku

V celoroční soutěži mezi sportovními týmy jednotlivých fakult univerzity zvítězila letos Fakulta chemicko-technologická, jejíž sportovci nasbírali v 11 sportovních disciplínách nejvíce bodů. Celoroční soutěže o Standartu rektora se zúčastnilo 1 241 sportovců.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting