Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj


Univerzita Pardubice zahájila realizaci projektu financovaného z fondů Evropské unie, který zajistí pro léta 2013 až 2017 základní informační infrastrukturu pro výzkum a vývoj v oblasti chemie, chemického inženýrství a příbuzných oborech kladoucích důraz na udržitelný rozvoj.


Dostupnost vědeckých informačních zdrojů je pro každou vysokou školu jedním ze základních předpokladů pro produkci kvalitních vědecko-výzkumných výsledků. Pokrytí informačních potřeb pro oblast vědy, výzkumu a inovací v České republice ale není v současné době řešeno systémovým způsobem, který by zajistil univerzitám dlouhodobou dostupnost kvalitních vědeckých informačních zdrojů z celého světa.


Proto se Univerzita Pardubice ujala jako hlavní koordinátor společně s dalšími sedmi vysokými školami evropského projektu, který nese název „Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj“, na který zúčastněné univerzity získaly téměř 115 miliónů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to v rámci prioritní osy Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, v oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV a výzvy číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.


Projekt a fondy Evropské unie by měly formou dlouhodobých pětiletých licenčních smluv pomoci zajistit pokrytí univerzit třemi zásadními informačními zdroji, a to zejména v oblasti aplikovaného výzkumu molekulární biologie a biotechnologie, materiálů, energetických zdrojů a chemického inženýrství.


Od nového roku 2013 se budou důležité tři informační zdroje postupně zpřístupňovat uživatelům.
Jedná se o bibliografickou a faktografickou databázi CHEMICAL ABSTRACTS, jejímž producentem je Americká chemická společnost. Chemical Abstracts zpracovávají celosvětovou produkci v oblasti chemického výzkumu již od roku 1907. Dnes tato báze dat obsahuje více než 60 miliónů chemických sloučenin.


„Databáze ale neobsahuje pouze chemické sloučeniny v klasickém slova smyslu, v posledních dvaceti letech jsou systematicky zpracovávány i tzv. biomolekuly (biomakromolekuly), a proto představuje zcela nezastupitelný zdroj také pro oblast molekulární biologie. V současné době obsahuje již více než 80 mil. těchto biomolekul.

S přihlédnutím k faktu, že databáze kromě světového soupisu sloučenin obsahuje i bibliograficky zpracovanou téměř veškerou chemicky orientovanou primární literaturu, lze konstatovat, že báze dat Chemical Abstracts zpřístupněná online na internetu programem SciFinder představuje vstupní bránu do celého světa vědeckých informací z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, materiálového inženýrství a velké řady aplikovaných oblastí a jako taková je nenahraditelná,“ upřesňuje k přístupu do databáze Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice a zároveň hlavní koordinátorka velkého evropského projektu.
Druhým významným informačním zdrojem pro vysoké školy je strukturní a reakční databáze organických, organometalických a anorganických sloučenin renomovaného vydavatelství Elsevier, která je včetně citačních a patentových informací zpřístupňována systémem REAXYS.


Přístup do patentových informací je mimořádně důležitý vzhledem k tomu, že chemické patentové informační zdroje jsou, s ohledem na svou velkou komerční hodnotu, pro akademické instituce zpravidla finančně nedostupné. Mimořádný význam mají tyto báze dat i v tom, že od samého svého počátku obsahují faktografická data v bohatém hierarchickém uspořádání poskytujícím okamžitou informaci o tom, co je o dané látce dosud známo.
Třetím informačním zdrojem, pro jehož využívání získává Univerzita Pardubice a dalších sedm vysokých škol přístup na dalších pět let, je plnotextová elektronická knihovna KNOVEL (producent Knovel Corporation).


Obrovský potenciál vědeckých informací obsažených v monografiích a referenčních encyklopediích začal být zpřístupňován elektronickou formou v posledním desetiletí.


„Elektronická knihovna Knovel je unikátní širokým záběrem referenčních titulů, jichž je více než 3 000, a to z 90 předních světových vydavatelství a profesních společností, které jsou uspořádány do 30 oborových kolekcí. Ve spojení s vyhledáváním optimalizovaným pro inženýry a odborníky v aplikovaných vědách představuje moderní znalostní databázi dostupnou online v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,“ doplňuje Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice.


V projektu je kromě uvedených tří hlavních databází plánováno také zakoupení trvalých práv na využití časopiseckých archivů Americké chemické společnosti a Královské chemické společnosti (Velká Británie).
Přístup do elektronické formy archivů Americké chemické společnosti představuje možnost plnotextového vyhledávání v celé produkci z let 1879 až 1995 a okamžitou dostupnost plného textu více než 464 000 článků. Archivy Královské chemické společnosti začínají rokem 1841, v současné době končí rokem 2007 a obsahují více než 260 000 článků.


Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.
Partnery projektu je kromě Univerzity Pardubice dalších sedm vysokých škol: Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.4.

V Litomyšli se koná kurz renesančního sgrafita

Projekt se snaží reagovat na měnící se požadavky oborového pracovního trhu.

Vzdělání celý článek
11.1.

Poštovnictví se v kraji mohou učit žáci pouze na Střední škole řemesel a služeb

Střední škola řemesel a služeb, s.r.o. v současné době nabízí čtyři tříleté obory, a to Tesař, Zedník, Elektrikář – silnoproud a Manipulant poštovního provozu a přepravy.

Vzdělání celý článek
25.8.

Automobilová škola dostává regenerační kůru

V současné době jsou dokončeny bourací práce a hotové jsou i nové příčky.

Vzdělání celý článek
4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
3.4.

Celostátní studentská vědecká konference mladých historiků, aneb Písně žáků darebáků, na zámku v Pardubicích

V rámci konference budou uděleny dvě ceny, o kterých rozhodnou dvě nezávislé komise. První z nich je tradiční ocenění pojmenované podle slavného historika Josefa Šusty. Druhou cenu pak představuje ocenění netradiční, jež bude vyhlášeno pouze v tomto roce, a to zásluhou doc. Marie Mackové z pořádající Univerzity Pardubice. Tato speciální cena se soustředí na práce tematicky zaměřené na „dlouhé 19. století“ a představuje finanční odměnu pro vybrané soutěžící.

Vzdělání celý článek
11.6.

Pardubice jsou znepokojeny situací na Gymnáziu Dašická

Jitka Svobodová řídí Gymnázium Dašická od roku 2005, kdy je převzala po dlouholetém úspěšném řediteli Josefu Kubátovi.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting