Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj


Univerzita Pardubice zahájila realizaci projektu financovaného z fondů Evropské unie, který zajistí pro léta 2013 až 2017 základní informační infrastrukturu pro výzkum a vývoj v oblasti chemie, chemického inženýrství a příbuzných oborech kladoucích důraz na udržitelný rozvoj.


Dostupnost vědeckých informačních zdrojů je pro každou vysokou školu jedním ze základních předpokladů pro produkci kvalitních vědecko-výzkumných výsledků. Pokrytí informačních potřeb pro oblast vědy, výzkumu a inovací v České republice ale není v současné době řešeno systémovým způsobem, který by zajistil univerzitám dlouhodobou dostupnost kvalitních vědeckých informačních zdrojů z celého světa.


Proto se Univerzita Pardubice ujala jako hlavní koordinátor společně s dalšími sedmi vysokými školami evropského projektu, který nese název „Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj“, na který zúčastněné univerzity získaly téměř 115 miliónů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to v rámci prioritní osy Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, v oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV a výzvy číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.


Projekt a fondy Evropské unie by měly formou dlouhodobých pětiletých licenčních smluv pomoci zajistit pokrytí univerzit třemi zásadními informačními zdroji, a to zejména v oblasti aplikovaného výzkumu molekulární biologie a biotechnologie, materiálů, energetických zdrojů a chemického inženýrství.


Od nového roku 2013 se budou důležité tři informační zdroje postupně zpřístupňovat uživatelům.
Jedná se o bibliografickou a faktografickou databázi CHEMICAL ABSTRACTS, jejímž producentem je Americká chemická společnost. Chemical Abstracts zpracovávají celosvětovou produkci v oblasti chemického výzkumu již od roku 1907. Dnes tato báze dat obsahuje více než 60 miliónů chemických sloučenin.


„Databáze ale neobsahuje pouze chemické sloučeniny v klasickém slova smyslu, v posledních dvaceti letech jsou systematicky zpracovávány i tzv. biomolekuly (biomakromolekuly), a proto představuje zcela nezastupitelný zdroj také pro oblast molekulární biologie. V současné době obsahuje již více než 80 mil. těchto biomolekul.

S přihlédnutím k faktu, že databáze kromě světového soupisu sloučenin obsahuje i bibliograficky zpracovanou téměř veškerou chemicky orientovanou primární literaturu, lze konstatovat, že báze dat Chemical Abstracts zpřístupněná online na internetu programem SciFinder představuje vstupní bránu do celého světa vědeckých informací z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, materiálového inženýrství a velké řady aplikovaných oblastí a jako taková je nenahraditelná,“ upřesňuje k přístupu do databáze Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice a zároveň hlavní koordinátorka velkého evropského projektu.
Druhým významným informačním zdrojem pro vysoké školy je strukturní a reakční databáze organických, organometalických a anorganických sloučenin renomovaného vydavatelství Elsevier, která je včetně citačních a patentových informací zpřístupňována systémem REAXYS.


Přístup do patentových informací je mimořádně důležitý vzhledem k tomu, že chemické patentové informační zdroje jsou, s ohledem na svou velkou komerční hodnotu, pro akademické instituce zpravidla finančně nedostupné. Mimořádný význam mají tyto báze dat i v tom, že od samého svého počátku obsahují faktografická data v bohatém hierarchickém uspořádání poskytujícím okamžitou informaci o tom, co je o dané látce dosud známo.
Třetím informačním zdrojem, pro jehož využívání získává Univerzita Pardubice a dalších sedm vysokých škol přístup na dalších pět let, je plnotextová elektronická knihovna KNOVEL (producent Knovel Corporation).


Obrovský potenciál vědeckých informací obsažených v monografiích a referenčních encyklopediích začal být zpřístupňován elektronickou formou v posledním desetiletí.


„Elektronická knihovna Knovel je unikátní širokým záběrem referenčních titulů, jichž je více než 3 000, a to z 90 předních světových vydavatelství a profesních společností, které jsou uspořádány do 30 oborových kolekcí. Ve spojení s vyhledáváním optimalizovaným pro inženýry a odborníky v aplikovaných vědách představuje moderní znalostní databázi dostupnou online v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,“ doplňuje Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice.


V projektu je kromě uvedených tří hlavních databází plánováno také zakoupení trvalých práv na využití časopiseckých archivů Americké chemické společnosti a Královské chemické společnosti (Velká Británie).
Přístup do elektronické formy archivů Americké chemické společnosti představuje možnost plnotextového vyhledávání v celé produkci z let 1879 až 1995 a okamžitou dostupnost plného textu více než 464 000 článků. Archivy Královské chemické společnosti začínají rokem 1841, v současné době končí rokem 2007 a obsahují více než 260 000 článků.


Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.
Partnery projektu je kromě Univerzity Pardubice dalších sedm vysokých škol: Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.11.

Nové obchodní příležitosti a arabský svět tématem semináře

Po areálu lázní provedl velvyslance jejich ředitel Jiří Vitík. Ten by novou klientelu přivítal. „Musím ale říct, že naše lázně nebojují na rozdíl od jiných zařízení o záchranu.

Vzdělání celý článek
4.2.

Nejlepší chemici z Česka i ze Slovenska opět v Pardubicích Oznámení

V Pardubicích se tento pátek uskuteční již čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Chemiklání. Přes tři stovky účastníků z ČR i ze Slovenska se přijedou utkat v řešení netradičních soutěžních úloh inspirovaných chemickou tematikou na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Soutěž ve spolupráci s pardubickou univerzitou pořádá spolek Alumni scientiae bohemicae, spoluvyhlašovatelem klání je MŠMT.

Vzdělání celý článek
19.9.

Hřiště na Závodu míru čeká na sportovce

Po čtyřech měsících se škola Závodu míru může chlubit běžeckým oválem se čtyřmi drahami o délce 250 metrů a 100m dlouhou rovinkou se šesti 6 drahami s umělým, vodopropustným polyuretanovým povrchem.

Vzdělání celý článek
1.8.

Pro žáky základních a středních škol připravila Univerzita Pardubice letní školu

Odpoledne si užijí zábavu při sportovních aktivitách a soutěžních hrách třeba s GPS. Letní školy pořádá Univerzita Pardubice poprvé jako pilotní program v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II),

Vzdělání celý článek
8.7.

Univerzita Pardubice: Na Letní školu přijely desítky zahraničních studentů, restaurátoři startují umělecký program

Rekordních 42 zahraniční studentů z 9 zemí přijelo na Letní školu, která dnes začala na Univerzitě Pardubice. Cizinci projdou několika fakultami a poznají okolí města, Krkonoše nebo hrad Karlštejn. Startuje také dvoutýdenní program Letní školy na Fakultě restaurování v Litomyšli, který láká zájemce o umění a výtvarné techniky z ČR i ze Slovenska. „Máme zájem, aby na Univerzitu Pardubice přicházeli noví talentovaní studenti také ze zahraničí.

Vzdělání celý článek
22.8.

Ve Svítkově mají vzniknout nové třídy mateřské a základní školy

Pardubice chtějí tyto peníze využít na výstavbu nové mateřské školy a družiny. Do nového objektu by se mělo vejít nejméně 50 dětí chodících do školky, a 90 dětí družiny,

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting