Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj


Univerzita Pardubice zahájila realizaci projektu financovaného z fondů Evropské unie, který zajistí pro léta 2013 až 2017 základní informační infrastrukturu pro výzkum a vývoj v oblasti chemie, chemického inženýrství a příbuzných oborech kladoucích důraz na udržitelný rozvoj.


Dostupnost vědeckých informačních zdrojů je pro každou vysokou školu jedním ze základních předpokladů pro produkci kvalitních vědecko-výzkumných výsledků. Pokrytí informačních potřeb pro oblast vědy, výzkumu a inovací v České republice ale není v současné době řešeno systémovým způsobem, který by zajistil univerzitám dlouhodobou dostupnost kvalitních vědeckých informačních zdrojů z celého světa.


Proto se Univerzita Pardubice ujala jako hlavní koordinátor společně s dalšími sedmi vysokými školami evropského projektu, který nese název „Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj“, na který zúčastněné univerzity získaly téměř 115 miliónů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to v rámci prioritní osy Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, v oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV a výzvy číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.


Projekt a fondy Evropské unie by měly formou dlouhodobých pětiletých licenčních smluv pomoci zajistit pokrytí univerzit třemi zásadními informačními zdroji, a to zejména v oblasti aplikovaného výzkumu molekulární biologie a biotechnologie, materiálů, energetických zdrojů a chemického inženýrství.


Od nového roku 2013 se budou důležité tři informační zdroje postupně zpřístupňovat uživatelům.
Jedná se o bibliografickou a faktografickou databázi CHEMICAL ABSTRACTS, jejímž producentem je Americká chemická společnost. Chemical Abstracts zpracovávají celosvětovou produkci v oblasti chemického výzkumu již od roku 1907. Dnes tato báze dat obsahuje více než 60 miliónů chemických sloučenin.


„Databáze ale neobsahuje pouze chemické sloučeniny v klasickém slova smyslu, v posledních dvaceti letech jsou systematicky zpracovávány i tzv. biomolekuly (biomakromolekuly), a proto představuje zcela nezastupitelný zdroj také pro oblast molekulární biologie. V současné době obsahuje již více než 80 mil. těchto biomolekul.

S přihlédnutím k faktu, že databáze kromě světového soupisu sloučenin obsahuje i bibliograficky zpracovanou téměř veškerou chemicky orientovanou primární literaturu, lze konstatovat, že báze dat Chemical Abstracts zpřístupněná online na internetu programem SciFinder představuje vstupní bránu do celého světa vědeckých informací z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, materiálového inženýrství a velké řady aplikovaných oblastí a jako taková je nenahraditelná,“ upřesňuje k přístupu do databáze Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice a zároveň hlavní koordinátorka velkého evropského projektu.
Druhým významným informačním zdrojem pro vysoké školy je strukturní a reakční databáze organických, organometalických a anorganických sloučenin renomovaného vydavatelství Elsevier, která je včetně citačních a patentových informací zpřístupňována systémem REAXYS.


Přístup do patentových informací je mimořádně důležitý vzhledem k tomu, že chemické patentové informační zdroje jsou, s ohledem na svou velkou komerční hodnotu, pro akademické instituce zpravidla finančně nedostupné. Mimořádný význam mají tyto báze dat i v tom, že od samého svého počátku obsahují faktografická data v bohatém hierarchickém uspořádání poskytujícím okamžitou informaci o tom, co je o dané látce dosud známo.
Třetím informačním zdrojem, pro jehož využívání získává Univerzita Pardubice a dalších sedm vysokých škol přístup na dalších pět let, je plnotextová elektronická knihovna KNOVEL (producent Knovel Corporation).


Obrovský potenciál vědeckých informací obsažených v monografiích a referenčních encyklopediích začal být zpřístupňován elektronickou formou v posledním desetiletí.


„Elektronická knihovna Knovel je unikátní širokým záběrem referenčních titulů, jichž je více než 3 000, a to z 90 předních světových vydavatelství a profesních společností, které jsou uspořádány do 30 oborových kolekcí. Ve spojení s vyhledáváním optimalizovaným pro inženýry a odborníky v aplikovaných vědách představuje moderní znalostní databázi dostupnou online v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,“ doplňuje Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice.


V projektu je kromě uvedených tří hlavních databází plánováno také zakoupení trvalých práv na využití časopiseckých archivů Americké chemické společnosti a Královské chemické společnosti (Velká Británie).
Přístup do elektronické formy archivů Americké chemické společnosti představuje možnost plnotextového vyhledávání v celé produkci z let 1879 až 1995 a okamžitou dostupnost plného textu více než 464 000 článků. Archivy Královské chemické společnosti začínají rokem 1841, v současné době končí rokem 2007 a obsahují více než 260 000 článků.


Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.
Partnery projektu je kromě Univerzity Pardubice dalších sedm vysokých škol: Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

10.6.

Avízo: Finále soutěže Mladý chemik hostí opět Univerzita Pardubice

Letos soutěžilo bezmála 18 tisíc dětí z 660 škol a v pardubickém finále se utká 40 nejúspěšnějších žáků z krajských kol. Finálový den žákovského mistrovství republiky v chemii se na Univerzitě Pardubice bude skládat nejen z písemného testu a praktických dovedností v laboratoři, které určí vítěze, ale nabídne dětem i jejich pedagogům mnohem víc. Čeká je exkurze po Fakultě chemicko-technologické, ukázky efektních pokusů, přednáška, science show Michaela Londesborougha, ale také možnost okusit život vysokoškoláků – práce v moderní laboratoři, bezplatný oběd v menze nebo noc na univerzitních kolejích.

Vzdělání celý článek
26.2.

Kavárna Universitas aneb Na slovíčko s vědcem

„Profesor Holčapek se pokusí posluchačům vysvětlit, co je hmotnostní spektrometrie a lipidomická analýza a jak je lze využít při studiu závažných onemocnění, jako je rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, lysozomální poruchy a další,“ uvedla jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

Vzdělání celý článek
8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Vzdělání celý článek
17.4.

Ing. Petr Kalenda, CSc.- nový profesor UP

V pondělí 16. dubna byly předány profesorské dekrety 68 novým profesorům českých vysokých škol.

Vzdělání celý článek
10.6.

Z TECHNOhrátek v Lanškrouně si poradci odváželi lžíce na boty, papírové bloky i ruce pomalované květinami

Pro dvě desítky účastníků, mezi nimiž nechyběly ani pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, připravila SOŠ a SOU Lanškroun pět pracovišť, na nichž se v průběhu celého dopoledne detailně seznamovali s pěti obory – nástrojař, mechanik elektrotechnik, kadeřník, kosmetička a knihař. Po krátké instruktáži v podání žáků školy poté přišlo na řadu plnění stanovených úkolů, které tradičně bodovali učitelé odborného výcviku. A při těchto činnostech se většina pedagogů řádně zapotila.

Vzdělání celý článek
8.10.

Děti z Mateřské školy Klubíčko se učily dopravní bezpečnosti

Během preventivního představení si děti prověřily, zda dobře znají, která je pravá a levá strana, a naučily se také základní dopravní značky.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting