V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.

22.5.

V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.


V pondělí 18. května se odpoledne na shromáždění akademické obce Fakulty filozofické v kongresovém sále rektorátu univerzity představil studentům a zaměstnancům fakulty jediný kandidát, který byl navržen akademickou obcí fakulty a který přijal kandidaturu na funkci děkana fakulty – profesor PhDr. Karel Rýdl, CSc., v současnosti prorektor Univerzity Pardubice pro vzdělávání a záležitosti studentů.


Profesor Karel Rýdl vystoupil na pondělním veřejném předvolebním shromáždění před akademickou obcí fakulty, kde její přítomné zaměstnance a studenty seznámil se svými představami o dalším směřování fakulty ve všech oblastech jejích činností.


O týden později, tedy v pondělí 25. května odpoledne se uskuteční volební zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické, na němž bude patnáctičlenný nejvyšší samosprávný zastupitelský akademický orgán fakulty – akademický senát – volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období a kterého doporučí rektorovi univerzity ke jmenování do funkce děkana pro období 2015 – 2019.


Současnému děkanovi fakulty prof. PhDr. Petru Vorlovi, CSc., který vede fakultu od roku 2007, končí druhé čtyřleté funkční období sice až 31. října t. r., nicméně vzhledem k tomu, že tuto akademickou funkci může vykonávat tatáž osoba podle platného vysokoškolského zákona jen po dvě po sobě jdoucí funkční období a jelikož akademický rok začíná na vysoké škole až na přelomu září a října t. r., přistoupila fakulta k výběru vhodného kandidáta na funkci děkana již nyní, před ukončením letního semestru.


Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (nar. 1952) po ukončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech germanistika – historie působil v letech 1981 - 1998 tamtéž jako asistent, odborný asistent a posléze docent pro dějiny školství a srovnávací pedagogiku. V roce 1996 se habilitoval s prací na téma Činná škola v české reformně pedagogické praxi. V letech 1998 – 2001 byl vedoucím Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 působil zpočátku externě a od roku 1998 interně na Ústavu jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice. Profesorem v oboru pedagogika byl jmenován v roce 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 2001 - 2009 byl vedoucím Katedry věd o výchově a také proděkanem pro vnější vztahy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V letech 2006 - 2009 pracoval též jako vyžádaný poradce ministra školství.


Prof. Rýdl je autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí, kde často vystupuje na konferencích. Absolvoval řadu dlouhodobých i krátkodobých studijních pobytů v zahraničí, např. v letech 1992 - 1994 pracoval na německých univerzitách jako stipendista Nadace Alexandra von Humboldt. Je členem řady mezinárodních a národních vědeckých a odborných společností, aktivně působil v oblasti neziskového sektoru jako lektor v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů. Jeho odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na  problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení.


Od 1. února 2010 doposud zastává funkci prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice.
__________________________________________________________________________________
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice vznikla v roce 2001 přeměnou z Ústavu jazyků a humanitních studií existujícího při vysoké škole od roku 1992. Nejprve nesla název Fakulta humanitních studií, s výrazným rozšířením akademických činností do řady dalších oborů společenských věd se pak v roce 2005 přejmenovala na současný název – Fakulta filozofická. V současné době studuje na fakultě na 2 tisíce vysokoškoláků v bakalářském navazujícím magisterském či doktorském studiu v řadě studijních programů a oborů.
V čele fakulty stály doposud ve funkci děkana dvě osobnosti, oba významní historikové – prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (2001 – 2007) a současný děkan prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (2007 - doposud).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.12.

Od ledna má Univerzita Pardubice sedmou fakultu

K 1. lednu 2008 se přemění Ústav elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - na novou, samostatnou fakultu.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzitní vědecká kavárna zahajuje v Pardubicích další semestr tajemstvím pradávných staveb Chetitů

Kavárna Universitas aneb „Na slovíčko s vědcem“ se koná pravidelně každý měsíc v kavárně Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České, Pardubice). Začátek je v 19 hodin. Vstup je volný.

Vzdělání celý článek
9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

Opět lepší bydlení na kolejích Tak jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.

Vzdělání celý článek
28.1.

Den otevřených dveří na Fakultě chemicko-technologické UP

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá v úterý 29. ledna den otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
24.10.

Univerzita Pardubice cílí na nové studenty, jede na veletrh Gaudeamus

Studenti, akademici i zaměstnanci Univerzity Pardubice se chystají zaujmout tisíce budoucích vysokoškoláků nabídkou zajímavých i přímo s praxí spojených studijních programů na celkem 7 fakultách.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting